Сучасне правове забезпечення індивідуального житлового будівництва

Опубліковано в АБЖ "Особняк" № 4(55) 2009/2010р.

Бондаренко Олександр Миколайович

Спорудження власного індивідуального житлового чи дачного будинку передбачає юридичне оформлення дозвільних процедур, пов'язаних з початком будівництва, здавання об'єкта в експлуатацію та отримання на нього права власності.

З проханням прокоментувати сучасне правове забезпечення цих процесів редакція видання «Особняк» звернулася до начальника Державної архітектурно-будівельної інспекції Бондаренка Олександра Миколайовича.

– Робота Державної архітектурно-будівельної інспекції та її територіальних органів – інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі – направлена на неухильне дотримання законності у будівництві в цілому. Триває постійне вдосконалення пов'язаних із цим аспектів.

Що стосується індивідуального житлового будівництва, то тут наша політика підпорядкована задачі максимально можливого спрощення всіх дозвільних процедур.

Але спочатку про отримання дозволу на будівництво. На даний час це питання регламентується Типовими регіональними правилами забудови та змінами до них, затвердженими в установленому порядку.

При будівництві або реконструкції садибних житлових, дачних і садових будинків загальною площею до 500 кв.м, у тому числі з господарським і допоміжними приміщеннями у підвальному поверсі, господарських будівель і споруд на садибних ділянках, індивідуальних гаражів, громадяни, які є власниками або користувачами земельних ділянок у селах, селищах і містах районного значення, замість вихідних даних для проектування цього об'єкта, можуть отримати будівельний паспорт (цей порядок не поширюється на будівництво житлових будинків, дачних і садових будинків на територіях зі складними інженерно-геологічними та техногенними умовами).

Для отримання будівельного паспорта забудовник звертається до відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації з письмовою заявою щодо забудови земельної ділянки із зазначенням призначення будівель і споруд, орієнтовних характеристик забудови.

До заяви забудовником додаються такі документи:

– засвідчена нотаріально копія документа, що засвідчує право на земельну ділянку;

– технічний паспорт, виготовлений бюро технічної інвентаризації (у разі наявності на земельній ділянці існуючих і прийнятих в експлуатацію будівель і споруд).

У разі неможливості будівництва об'єкта, орган містобудування та архітектури повідомляє письмово забудовника про відмову в отриманні будівельного паспорта з поясненням причини.

Будівельний паспорт готується та видається відділом містобудування та архітектури райдержадміністрації в місячний термін з дня подання письмової заяви.

Будівельний паспорт у складі висновку про забудову земельної ділянки, ситуаційної схеми розміщення земельної ділянки, схеми забудови земельної ділянки та пояснювальної записки до неї підписується керівником органу містобудування та архітектури.

Будівельний паспорт складається у 2-ох примірниках. Перший примірник надається забудовнику; другий примірник зберігається в органі містобудування та архітектури, який видав будівельний паспорт.

Будівельний паспорт є підставою для звернення (за потреби) забудовника до балансоутримувачів інженерних мереж або до відповідної експлуатуючої організації про надання технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта, які можуть бути включені до складу будівельного паспорта.

З урахуванням даних будівельного паспорта забудовник підбирає собі готовий проект або замовляє новий.

У разі розроблення нового проекту проектна документація, виконана відповідно до вимог будівельного паспорта, не потребує погодження з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та органами охорони культурної спадщини, природоохоронними та санітарно-епідеміологічними органами. Проектна документація погоджується з підприємствами, установами та організаціями, які надали технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта, лише у разі неможливості виконання цих умов при проектуванні об'єкта. Розроблена проектна документація підлягає державній екологічній експертизі, державній експертизі з питань санітарного та епідемічного благополуччя населення, охорони праці, енергозбереження та енергоефективності, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки. Комплексний висновок державної експертизи для затвердження проектів будівництва таких об'єктів не є обов'язковим.

У разі використання проекту повторного застосування необхідно виконати проектні роботи щодо розміщення (прив'язки) його на зазначеній земельній ділянці.

Для будівництва вищенаведених об'єктів не потрібно отримувати дозвіл на виконання будівельних робіт. Про початок виконання будівельних робіт забудовник зобов'язаний у семиденний строк повідомити інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю за місцем розташування цього об'єкта.

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів здійснюється на підставі сертифіката відповідності, що видається інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю в дозвільному центрі за місцем розташування закінченого будівництвом об'єкта.

Для одержання сертифіката відповідності забудовник подає до зазначеної інспекції письмову заяву, до якої додаються:

– затверджена проектна документація;

– результати технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж, будівництво яких здійснено без залучення підрядних організацій, або акт готовності об'єкта до експлуатації, підписаний генпроектувальною та генпідрядною організаціями, субпідрядними організаціями, що здійснювали будівництво, замовником, страховою компанією (у разі, коли об'єкт застрахований).

Акт готовності об'єкта до експлуатації підлягає за письмовим зверненням забудовника погодженню протягом 10-ти робочих днів виконавчим комітетом сільської, селищної або міської ради та уповноваженими органами, до повноважень яких згідно із законом належить участь у прийнятті закінчених будівництвом об'єктів в експлуатацію. У разі наявності зауважень уповноважений орган подає їх у письмовій формі у десятиденний строк забудовникові та інспекції державного архітектурно-будівельного контролю. Якщо у зазначений строк акт готовності об'єкта до експлуатації не погоджено уповноваженим органом або не подані зауваження у письмовій формі, він уважається таким, що погоджений зазначеним органом без зауважень.

Забудовник зобов'язаний забезпечити усунення недоліків, зазначених у зауваженнях.

У разі коли забудовник не погоджується із зауваженнями, він подає інспекції одночасно із заявою обґрунтоване заперечення.

Якщо подана забудовником заява з документами, що додаються до неї, відповідає встановленим вимогам, інспекція проводить підсумкову перевірку відповідності збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил та готовності його до експлуатації, яка розпочинається не пізніше ніж на третій робочий день після реєстрації заяви.

Підсумкова перевірка проводиться на об'єкті будівництва і не може тривати більше чотирьох робочих днів.

Інспекція під час проведення підсумкової перевірки має право відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають, та у разі необхідності залучати заінтересовані органи.

За результатами розгляду заяви з документами, що додаються до неї, та підсумкової перевірки інспекція протягом двох робочих днів приймає рішення про видачу сертифіката відповідності або відмову.

Інспекція оформляє рішення про видачу сертифіката відповідності протягом двох робочих днів з дати прийняття.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката відповідності забудовникові надсилається протягом двох робочих днів повідомлення про прийняте рішення з обґрунтуванням причин відмови та рекомендаціями щодо усунення виявлених порушень.

Підставами для відмови у видачі сертифіката відповідності є:

– неподання необхідних документів;

– виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

– невідповідність закінченого будівництвом об’єкта погодженій і затвердженій проектній документації на будівництво такого об'єкта та вимогам державних будівельних норм, стандартів і правил.

Виявлена невідповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил повинна бути усунена у строк, визначений інспекцією.

Для одержання сертифіката відповідності забудовник може повторно звернутися до інспекції лише після усунення невідповідності збудованого об’єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил. Інспекція надсилає протягом трьох робочих днів після оформлення сертифіката відповідності його копію відповідному виконавчому комітету сільської, селищної, міської ради, на території яких розташований об’єкт будівництва, для присвоєння йому поштової адреси.

Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради протягом трьох робочих днів після присвоєння об'єкту будівництва поштової адреси письмово повідомляє про це забудовникові, інспекції та органові статистики.

Датою прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта є дата видачі зареєстрованого інспекцією сертифіката відповідності.

Сертифікат відповідності є підставою оформлення права власності на зазначений об'єкт і для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об'єкт необхідних для його функціонування ресурсів – води, газу, тепла, електроенергії тощо, включення даних про такий об’єкт до державної статистичної звітності.

Окремо слід сказати про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних і садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт. Підставою для оформлення права власності на такі об’єкти, споруджені до 5 серпня 1992 р., є висновок про технічний стан будинку (будівлі), складений бюро технічної інвентаризації, і документ, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на якій розташовані зазначені об’єкти будівництва.

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, споруджених у період з 5 серпня 1992 р., до 1 січня 2008 р. без дозволу на виконання будівельних робіт, проводиться на підставі заяви про прийняття в експлуатацію, яку необхідно подати до 31 грудня 2010 року.

Сертифікат відповідності такого об'єкта державним будівельним нормам, стандартам і правилам видає забудовнику інспекція державного архітектурного контролю за місцем розташування об’єкта на платній основі.

Для одержання сертифіката відповідності забудовник разом із заявою подає до цієї інспекції:

– на приватні житлові будинки садибного типу, дачні та садові будинки загальною площею до 200 кв. метрів включно, кількість надземних поверхів яких не перевищує двох, з господарськими спорудами і будівлями:

– довідку про погодження прийняття в експлуатацію, видану на підставі рішення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;

– технічний паспорт будівлі, виданий бюро технічної інвентаризації;

– на приватні житлові будинки садибного типу, дачні та садові будинки загальною площею до 350 кв. метрів включно з господарськими спорудами і будівлями:

– документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розташована приватна будівля;

– довідку про погодження прийняття будівлі в експлуатацію, видану на підставі рішення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;

– технічний паспорт будівлі, виданий бюро технічної інвентаризації;

– звіт про проведення технічного огляду на відповідність будівлі державним стандартам, будівельним нормам і правилам, нормативним актам з пожежної безпеки, санітарному законодавству, що діяли на момент закінчення будівництва, складений організацією, яка має відповідну ліцензію, і погоджений з органом державного пожежного нагляду та державною санітарно-епідеміологічною службою;

– на приватні житлові будинки садибного типу, дачні та садові будинки загальною площею більш як 350 кв. метрів з господарськими спорудами і будівлями:

– документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розташована будівля;

– довідку про погодження прийняття будівлі в експлуатацію, видану на підставі рішення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;

– технічний паспорт будівлі, виданий бюро технічної інвентаризації;

– звіт про проведення технічного обстеження на відповідність будівлі державним стандартам, будівельним нормам і правилам, нормативним актам з пожежної безпеки, санітарному законодавству, що діяли на момент закінчення будівництва, складений організацією, яка має відповідну ліцензію, і погоджений з органом державного пожежного нагляду та державною санітарно-епідеміологічною службою.

Забудовник несе відповідальність за достовірність поданих документів відповідно до законодавства.

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю розглядає подані забудовником документи і протягом десяти робочих днів приймає рішення щодо видання сертифіката відповідності.

У разі подання документів не в повному обсязі заява не розглядається і протягом десяти робочих днів після реєстрації повертається забудовнику разом з доданими до неї документами і вмотивованим обґрунтуванням відмови у виданні сертифіката.

Відмова у виданні сертифіката відповідності з інших причин не допускається.

Забудовник може звернутися повторно до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю лише після подання документів у повному обсязі.

На підставі поданих документів інспекція державного архітектурно-будівельного контролю приймає рішення про притягнення забудовника до адміністративної відповідальності за спорудження приватної будівлі без дозволу на виконання будівельних робіт та про накладення штрафу в порядку, установленому відповідно до статті 97 Кодексу України про адміністративні порушення.

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю оформляє сертифікат у день пред’явлення документів про внесення плати за видачу сертифіката відповідності і сплату штрафу.

Розмір плати за видання сертифікату відповідності становить:

– на приватні житлові будинки садибного типу, дачні та садові будинки загальною площею до 200 кв. метрів включно, кількість надземних поверхів яких не перевищує двох, з господарськими спорудами і будівлями – 0,1 мінімальної заробітної плати;

– на приватні житлові будинки садибного типу, дачні та садові будинки загальною площею до 350 кв.м, включно з господарськими спорудами і будівлями, – 0,3 мінімальної заробітної плати;

– на приватні житлові будинки садибного типу, дачні та садові будинки загальною площею більш як 350 кв.м з господарськими спорудами і будівлями – 0,6 мінімальної заробітної плати.

Відповідальність за правильність визначення суми платежу несе забудовник.

Плата за видання сертифіката відповідності вноситься забудовником шляхом перерахування коштів через банківські установи та/або відділення поштового зв'язку. Підтвердженням внесення плати за видання сертифіката відповідності є платіжне доручення з позначкою про дату проведення платежу або касовий документ установи банку чи відділення поштового зв'язку, які прийняли платіж.

У разі прийняття рішення про відмову у виданні сертифіката плата не справляється.

Наразі Держархбудінспекція працює над питаннями:

– розв'язанням проблеми самочинного будівництва господарських і промислових об'єктів;

– удосконаленням питання виявлення та фіксації правопорушень у сфері будівництва, містобудування та архітектури;

– спрощення процедури надання дозволів на виконання будівельних робіт індивідуальними забудовниками;

– удосконалення системи ліцензування у будівництві;

– забезпечення державного архітектурно-будівельного контролю на всіх стадіях будівництва;

– завершення реформування системи прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.

Коментарі   

 
0 #1 Олександр 31.01.2013, 11:34
Добрый день! Прозвучала такая информация, что с нового (с.г.)для начала строительства не обязательны разрешительные и т.д. документы. Где это есть, какой документ?
Цитата
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити